Tarieven

Controleert U voor uw bezoek uw polis, dit voorkomt verrassingen.

Fysiotherapie en Manuele therapie worden afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering door de Ziektekosten verzekeraar vergoed.

Voor 2019 zijn er veranderingen in de vergoeding voor fysiotherapie. Hier kunt u zien wat uw huidige polis uit gaat keren.
Hier kunt u lezen wat uw eigen risico is.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering is niet toereikend voor aantal behandelingen dan gelden de volgende tarieven voor 2019:

 • Reguliere zitting fysiotherapie  € 35,-
 • Behandeling fysiotherapie aan huis € 50,45
 • Screening, intake en onderzoek € 49,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing €50,45
 • Manuele therapie € 51,75
 • Manuele therapie aan huis €66,-
 • Groepstarief 2 personen €35,-
 • Groepstarief 3 personen €23,30
 • Groepstarief 4 personen €17,50
 • 1-malig fysiotherapeutisch onderzoek €65,-
 • Massage 30 minuten €32,50
 • Zaaltraining per maand €35,-
 • Core-stability 8x 45 minuten €100,-
 • Cursus Adem en Ontspanningstherapie (7 lessen 60 min.) €110,-
 • 70+ oefengroep en zelfstandig trainen per 45-60 minuten €9,-

Betalingsvoorwaarden

1. Het afzeggen van afspraken dient tenminste 24 uur voor de afspraak te  geschieden. Zo niet dan wordt de afspraak met een bedrag van 75% van het geldende tarief in rekening gebracht.

2. De declaraties van de paramedische therapeuten voor honoraria, kosten, vergoedingen en levering dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, zijn de paramedische therapeuten gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.

Comments are closed.